Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka

 • 71 336-33-11
 • ul. Główna 84, 55-080 Smolec

Niepubliczny Żłobek Akadenia Maluszka

Program profilaktyki

WSTĘP
Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu i w swoim
założeniu obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu ich zdrowia.
2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej dziecka.

ZADANIA DO REALIZACJI:

I. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami higieny.
Środki i sposoby realizacji:
1. Ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Żywienie dzieci zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania.
3. Wyposażenie przedszkola sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka.
4. Skuteczna współpraca pomiędzy przedszkolem a instytucjami w zakresie
działań profilaktycznych.

Przewidywane efekty:
1. Prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym i psychicznym.
2. Dieta dzieci urozmaicona, uregulowane pory posiłków.
3. Sprzęt i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umożliwiające realizację zadań
profilaktycznych.
4. Prowadzenie zajęć przez specjalistów: logopeda, pedagog.

II. Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki.
Środki i sposoby realizacji:
1. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i zasad poruszania się po nich.
2. Korzystanie z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z ustalonymi regułami.
3. Umiejętne korzystanie z różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi i różnych
urządzeń.
4. Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości, skaleczeń.
5. Znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.
6. Samodzielne ocenianie własnych zachowań oraz zachowań innych pod
względem bezpieczeństwa.

Przewidziane efekty:
1. Poruszanie się po terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa.
2. Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów, przyborów i
narzędzi.
3. Sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa (skaleczenia, złe samopoczucie).
4. Posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania.

III. Bezpieczeństwo dziecka poza terenem przedszkola.
Środki i sposoby realizacji:
1. Znajomość podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego.
2. Zachowanie ostrożności w nieznanych środowiskach przyrodniczych.
3. Samodzielne ocenianie własnych zachowań i zachowań innych pod względem bezpieczeństwa.
4. Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi.
5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.

Przewidziane efekty:
1. Poruszanie się po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych, znaków
ostrzegawczych.
2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji.
3. Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych.
4. Korzystanie w sposób bezpieczny z podstawowego sprzętu sportowego(sanki, rower).
5. Unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.
6. Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów
nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych zwierząt.
7. Obsługiwanie w obecności dorosłych prostych urządzeń elektrycznych.
8. Unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być przyczyną
pożarów.
9. Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i innymi
nieznanymi przedmiotami.
10. Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia na spacer, nie otwieranie drzwi
nieznajomym, przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów osób nieznajomych.
11. Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych.
12. Bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu (np. pożar-poinformowanie o tym osoby dorosłej).
13. Umiejętne zachowanie się w razie zgubienia się w tłumie, sklepie.

IV. Higiena i zdrowie dziecka.
Środki i sposoby realizacji.
1. Dbałość o czystość osobistą.
2. Umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych.
3. Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.
4.Wskazywanie , na czym polega racjonalne odżywianie się, uświadomienie konieczności ograniczania jedzenia słodyczy.
5. Wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem.
6. Podkreślenie ruchu i powietrza jako stymulatora prawidłowego rozwoju.
7. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka.
8. Przeciwdziałanie chorobom.
9. Dbałość o środowisko jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie dziecka.
10. Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym.

Przewidziane efekty:
1. Prawidłowe mycie zębów, twarzy i rąk.
2. Dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd.
3. Samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety.
4. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych
potraw.
5. Spożywanie posiłków o określonej porze z uwzględnieniem dużej ilości warzyw
i owoców jako źródła witamin.
6. Utrzymanie czystości w trakcie jedzenia.
7. Unikanie hałasu i jego wszczynania.
8. Radzenie sobie z emocjami.
9. Udział w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.
10. Dostosowanie ubioru do odpowiedniej pogody i pory roku.
11. Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku.
12. Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej.
13. Unikanie kontaktów bezpośrednich z osobą chorą.
14. Utrzymywanie porządku w sali , w ogrodzie, w najbliższym otoczeniu.
15. Hodowanie roślin, dbanie o zwierzęta.
16. Przestrzeganie zasad nie niszczenia przyrody.

REALIZACJA MIESIĘCZNA

 

MIESIĄC

DZIAŁANIA

WRZESIEŃ

Wyrabianie u dzieci nawyku mycia rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, wycierania rąk we własny ręcznik. Zachowanie porządku w łazience. Kształtowanie nawyku mycia zębów po posiłku. Nauka prawidłowego zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

PAŹDZIERNIK

Organizacja kącika czystości w sali, przyzwyczajanie do utrzymywania czystości i porządku w sali. Wyrabianie u dzieci nawyku odkładania zabawek na miejsce. Wdrażanie dzieci do prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach. Uświadomienie znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zachowania zdrowia.

LISTOPAD

Utrwalanie nawyków higieniczno – kulturalnych. Rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami. Uświadamianie dzieciom konieczności dobierania ubioru do pory roku i warunków atmosferycznych. Wdrażanie dzieci do wycierania obuwia i utrzymywania porządku w szatni.

 

GRUDZIEŃ

Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania. Uczenie dzieci oddychania nosem – ćwiczenia zamykania ust na ostrym powietrzu oraz używania chusteczki do nosa. Kształtowanie nawyku zasłaniania ust w czasie kaszlu, kichania. Uświadomienie możliwości zarażania się chorobą. Wietrzenie sali. Wdrażanie do mówienia umiarkowanym głosem. Przestrzeganie dzieci przed koniecznością ostrożnego posługiwania się ostrymi narzędziami (np. nożyczkami).

STYCZEŃ

Przestrzeganie dzieci przed spożywaniem śniegu, sopli lodowych, przed przeziębieniem. Nabywanie umiejętności chronienia się przed mrozem, wiatrem – rozgrzewanie rąk, smarowanie kremem. Dbanie o bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu.  Przestrzeganie dzieci przed zabawami w miejscach niedozwolonych. Uczestniczenie w zimowych zabawach, zachowując zasady bezpieczeństwa. Systematyczne przebywanie na świeżym powietrzu w celu hartowania organizmu. Suszenie przemoczonych ubrań.

LUTY

Przestrzeganie przez dzieci zasad higieny osobistej i dbałości o własny wygląd. Współpraca z domem rodzinnym w utrzymywaniu czystości i usamodzielnieniu dzieci. Wdrażanie do panowania nad swoimi emocjami.

MARZEC

Wyrabianie u dzieci odwagi w kontaktach z lekarzem, w szczególności stomatologiem. Zachęcanie dzieci do systematycznych ćwiczeń gimnastycznych. Wdrażanie dzieci do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z zabawek i sprzętu ogrodowego.

KWIECIEŃ

Uczenie dzieci dokładnego jedzenia i żucia pokarmów, szczególnie twardych. Przestrzeganie przed zabawą ostrymi i brudnymi przedmiotami podnoszonymi z ziemi (np. szkło). Wdrażanie dzieci do sygnalizowania zauważonego niebezpieczeństwa.

MAJ

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się w kontakcie ze zwierzętami domowymi, żyjącymi w lesie. Przestrzeganie dzieci przed kontaktami z obcymi. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

CZERWIECChronienie dzieci przed intensywnym słońcem. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.  Uświadomienie dzieciom szkodliwości jedzenia niedojrzałych owoców.

FORMY MONITOROWANIA:

 • analiza dokumentów (np. dzienniki zajęć, sprawozdania wychowawców),
 • obserwacja,
 • wywiad.

EWALUACJA PROGRAMU:
Program poddawany będzie ewaluacji .


 Formy ewaluacji:

 • ]ankieta (skierowane do rodziców),
 • wywiad,
 • analiza dokumentów,
 • sprawozdanie.

Formy ewaluacji bieżącej (rocznej):

 • zabawy i konkursy podsumowujące realizację programu-sprawdzające wiedzę i

umiejętności wychowanków,

 • wystawy prac dzieci,
 • rozmowy z rodzicami (zebranie opinii trójki przedszkolnej na temat przydatności

programu i jego realizacji),

 • sprawozdanie z realizacji programu.