Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka

 • 71 336-33-11
 • ul. Główna 84, 55-080 Smolec

Niepubliczny Żłobek Akadenia Maluszka

Program

Program pracy naszego przedszkola jest bardzo precyzyjnie przemyślany i dostosowany do   poszczególnych   etapów   rozwoju   psychofizycznego  dziecka,  jego umiejętności i  możliwości.  Mamy   również   nadzieję,  że   wychodzi   on naprzeciw  oczekiwaniom rodziców i dzieci. Oprócz programu realizowanego w codziennej pracy  z nauczycielkami oraz  ich  asystentkami proponujemy dzieciom różnorodne zajęcia dające możliwość ich wszechstronnego    rozwoju.   Nasze zajęcia    pozwalają    również   na   bezstresowe rozpoczęcie   edukacji w  szkole   a   także   zminimalizowanie   problemu   adaptacji przedszkolnej poprzez  kontakt  z  rówieśnikami, zabawy  integrujące grupę, atmosferę wspaniałej zabawy i wzajemnej akceptacji.

Europejska Akademia Dziecka zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów pracujących od lat   z   dziećmi.   Prowadząc   zajęcia   w   różnych   grupach wiekowych  potrafią  oni dostosować  się  do  indywidualnych  możliwości  dziecka,  motywują  do  pracy  dzieci nieśmiałe, z problemami, a także rozwijają zainteresowania dzieci zdolnych. Zadaniem przedszkola   jest    wspieranie  dzieci w   odkrywaniu  własnych   możliwości,   potrzeb i potencjału.
 
Naszym głównym  celem  jest  to, aby  dzieci  lubiły  same  siebie, znały swoje mocne i słabe strony, co sprawi, że będą chętnie świadomie i samodzielnie się rozwijać. 
Drugim  naszym  celem jest uczenie dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.
Chcemy, aby dzieci:
 • miały świadomość tego, co się z nimi dzieje,
 • miały świadomość własnych praw,
 • miały poczucie własnej wartości,
 • potrafiły sobie radzić w sytuacjach trudnych,
 • potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne,
 • miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań,
 • były otwarte na instrukcje lub pomoc,
 • były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,
 • umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,
 • były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji,
 • rozumiały jasność zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać.
Program  zajęć  jest  dostosowany  do  możliwości  dzieci  w  poszczególnych   fazach rozwojowych, ich potencjału psychicznego, fizycznego ich sprawności manualnej oraz pogłębiania wiedzy ogólnej.